Sponsringspolicy

Syfte och mål

Kopparstaden vill bidra till det goda samhället för våra hyresgäster och för Falu kommun samt kontinuerligt arbeta för att stärka Kopparstadens varumärke. Ett sätt att göra det är genom sponsring av aktiviteter kopplat till de tre områdena rörelse, kunskap och kultur. Sponsringen ska till största delen komma våra hyresgäster till godo och främja föreningslivet i Falu kommun.

Grundläggande principer för sponsring

  • Sponsring ska ske i samklang med vår hållbarhetspolicy.
  • Aktiviteten ska vara öppen för våra hyresgäster och främst rikta sig till barn och ungdomar, samt äldre hyresgäster.
  • Över tid ska det vara balans mellan de tre olika områdena hälsa/välmående, kultur och kompetens.
  • Primärt ska sponsorstöd avse verksamheter som bedrivs i Falu kommun. I undantagsfall kan sponsring ske på region- eller länsnivå om dessa insatser, direkt eller indirekt, kan bedömas ha positiv betydelse för Kopparstaden eller Falun.
  • Viss form av sponsring kan vara rent varumärkesbyggande och inte kopplad till en hyresgästaktivitet.

Ekonomiska ramar

Presidiet beslutar om sponsringsavtal som ska tecknas med ett innehåll av en summa som överstiger eller motsvarar ett prisbasbelopp. Avtal under ett prisbasbelopp beslutas av marknads- eller uthyrningschef samt förvaltningschef.

Årlig översyn av sponsring

Vid styrelsens första sammanträde för året presenteras en sammanställning av de sponsorsåtaganden som Kopparstaden har haft föregående år. Här presenteras även planerade justeringar framåt.