Du som entreprenör är viktig

Två entreprenörer på byggnation

Inget är viktigare är våra hyresgäster. Det är för dom vi gör vårt bästa, eftersom vi skapar förutsättningar för ett gott liv. Som entreprenör är du en av oss och tillsammans ger vi den bästa service och skapar goda relationer på plats.

Hur vill du själv bli bemött av en hantverkare eller någon annan som erbjuder sina tjänster? Att kliva in i människors privata hem är ett förtroendefullt uppdrag där hyresgästen förväntar sig ett respektfullt bemötande och ett väl utfört arbete.

Vi vill ge dig rätt förutsättningar, därför har vi sammanställt några punkter. Har du några frågor, idéer eller funderingar om vårt samarbete, tveka inte att kontakta oss.

Innan vi går djupare in vad som gäller för ett specifikt uppdrag vill vi först lyfta några särskilda punkter.

Kommunicera på svenska

Kommunikation med hyresgästen sker i första hand på svenska, men engelska kan förekomma. Om hyresgästen och du inte förstår varandra ska du kontakta beställaren som då hjälper till.

Tänk på att du har sekretess

Du får inte kommunicera något om de hyresgäster du möter till någon annan än beställaren. Om du har information som innehåller personuppgifter, till exempel en serviceorder, ska du säkerställa att enbart du har tillgång till informationen.

Vi är rädda om dig och våra hyresgäster

För oss är det viktigt att du har en bra arbetsmiljö och känner dig trygg när du utför arbeten åt oss. Upplever du brister i arbetsmiljön, ta i första hand kontakt med din arbetsgivare. Skulle det uppstå en situation där du inte känner dig trygg, lämna platsen och kontakta beställaren av arbetet och berätta vad som hänt. Händelsen ska rapporteras.

För att kunna stötta hyresgäster som behöver hjälp, ber vi dig kontakta beställaren om du upplever att lägenheten du besöker är misskött eller om du upplever att någon far illa. Det kan exempelvis handla om sanitär olägenhet. Vi kommer självklart inte avslöja att det är du som berättat något.

Inför uppdraget

Nycklar och taggar

Nyckel eller tagg som du behöver för att utföra arbetet kvitteras ut på vårt huvudkontor på Västermalmsvägen 26. Vid utkvittering får du även instruktioner för hur du ska hantera dessa. Därefter är du ansvarig för att nyckeln eller taggen förvaras på ett säkert sätt och inte hamnar i orätta händer. En förlorad nyckel eller tagg kan få stora konsekvenser för både oss och hyresgästen. Tappar du bort en nyckel eller tagg så ska du berätta det direkt. Kontakta beställaren av arbetet eller kontakta Kopparstadens Kundcenter. Tänk på att stänga igen/låsa dörrar och grindar efter dig.

Parkeringstillstånd

Du behöver ett parkeringstillstånd för att parkera inom våra fastigheter. Parkeringstillståndet hämtar du på vårt huvudkontor och fäster i bilens framruta.

Informationsmaterial - skylt och blankett

För att informera hyresgästen om att du är i deras lägenhet när hyresgästen inte är hemma behöver du en skylt som du hänger på utsidan av ytterdörren. Du behöver också en blankett som du lämnar kvar i lägenheten när du är klar med arbetet. Blanketten ska innehålla information om vad du gjort och dina kontaktuppgifter. Skyltar och blanketter får du av din arbetsgivare eller av vårt Kundcenter.

Planering och hänsyn

Av hänsyn till hyresgästen, ekonomin och miljön är det är viktigt att du planerar arbetet så att det utförs så effektivt och störningsfritt som möjligt. Det är också viktigt att du använder ditt fordon i så liten utsträckning som möjligt.

Under uppdraget

Huvudnyckel - ja eller nej

På din serviceorder framgår om du får gå in i lägenheten med huvudnyckel eller inte. Om du inte får gå in med huvudnyckel tar du kontakt med hyresgästen och kommer överens om en tid när du kan komma. Skulle hyresgästen neka dig att komma in i lägenheten tar du kontakt med beställaren av arbetet. I renoveringsprojekt får du information från beställaren av arbetet om och hur huvudnyckel får användas.

Arbetstider

Arbeten hos hyresgäster utför du mellan kl. 07.00 – 16.00 om du inte har kommit överens med hyresgästen om en annan tid. Det är viktigt att du passar överenskommen tid. Skulle du behöva ändra i tidplanen är det viktigt att du informerar hyresgästen om detta i god tid.

Parkering och fordonskörning

När du kör ett fordon inom fastigheten ska du göra det med största försiktighet och med hänsyn till medtrafikanter och boende. De parkeringsbestämmelser som gäller inom fastigheten gäller även för dig som är entreprenör. Det innebär att besöksparkeringen ska användas i första hand.

Skulle du behöva parkera i anslutning till entrén, för till exempel i- och urlastning, parkera då så att inte andra transporter, som utryckningsfordon hindras. Tänk också på att stänga igen vägbommar, om du passerar genom sådana. Parkering på gräsmattor är aldrig tillåten.

Klädsel och legitimation

Det ska framgå av din klädsel vilket företag du arbetar på och du ska alltid ha med dig företagets id-handling.

Hemma hos hyresgästen

  • Ring alltid på först, även om du får gå in med huvudnyckel.
  • Är hyresgästen hemma, presentera dig och berätta att du är där på uppdrag av Kopparstaden. Visa din legitimation om hyresgästen begär det.
  • Berätta vad du ska göra och hur lång tid det förväntas ta. Meddela om du behöver lämna lägenheten för att komma tillbaka senare.
  • Är hyresgästen inte hemma sätter du upp en skylt på ytterdörrens utsida som meddelar hyresgästen att du är där. Lås dörren efter dig.
  • Oavsett om hyresgästen är hemma eller inte lämnar du den ifyllda blanketten till hyresgästen där det framgår vad du gjort, om du är klar med arbetet och dina kontaktuppgifter.
  • Har du satt upp en skylt på ytterdörrens utsida tar du ner den när lägenheten lämnas.
  • Lås dörren efter dig om hyresgästen inte är hemma.

Helt, rent och snyggt

Var rädd om hyresgästens egendom och se till att den inte skadas eller smutsas ner. Om du behöver skyddstäcka, se till att göra det så att hyresgästen fortfarande kan använda sina utrymmen.

Håll ordning och reda omkring dig och städa efter dig när du är klar för dagen och när du är klar med arbetet i sin helhet.

Förvaring av material i lägenheten, trapphus eller utanför entréer är inte tillåtet ifall du inte kommit överens om det med beställaren.

Avfall

Det avfall som uppstår av ditt arbete ska du ta hand om och forsla bort. Avfallet ska källsorteras enligt de fraktioner som finns på Falu återvinningscentral och farligt avfall ska hanteras enligt gällande lagstiftning.

Kopparstadens sopkärl får inte användas för byggavfall.

Relaterat innehåll

Kontaktuppgifter för entreprenörer

Ska du hämta eller lämna nycklar? Välkommen att besöka oss