Vårt hållbarhetsarbete

Vi bryr oss om framtida generationer och jordens resurser. Därför finns ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med i allt vi gör.

I all vår verksamhet är det självklart att arbeta med ett hållbarhetsperspektiv. Under 2019 antog styrelsen vår hållbarhetspolicy där syfte och mål kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet tydliggörs. Syftet med policyn är att påvisa det självklara med att vi ständigt arbetar målmedvetet för att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle idag och för kommande generationer. Policyn ger ägare, hyresgäster, leverantörer och medarbetare vägledning i vilka ambitioner vi har gällande hållbarhet. Hållbarhetsarbetet bedrivs i linje med Falu kommuns styrande dokument.

Vår målbild är att vi ska vara kända i Dalarna och Sverige för vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten.

Ekologisk hållbarhet - vi värnar om vår jord

Vi arbetar för att ständigt minska vårt koldioxidavtryck och vår energi- och vattenförbrukning. Vi ska minska klimatpåverkan från våra egna, leverantörernas och hyres-gästernas transporter och gemensamma klimatavtryck.

 

 

Social hållbarhet - vi värnar om människorna

Vi värnar om människorna, sätter fokus på inkludering, trygghet och barnens boendemiljö. Vi arbetar ständigt för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra områden och
erbjuder ett brett utbud av bostäder med olika standard, geografiskt läge, storlekar och prisnivåer utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Vi står för alla människors lika värde och strävar efter mångfald både i våra områden och i vårt företag.

Vi prisas för fint mångfaldsarbete!

I januari 2020 fick Kopparstaden utmärkelsen Årets mångfaldsföretag 2019 i Dalarna av Styrelseakademien, Nordea och Mellansvenska Handelskammaren. Priset gör oss oerhört stolta. Kanske mest för att det är ett viktigt kvitto på att de satsningar vi gör inom den sociala hållbarheten har effekt och det ger oss energi att fortsätta resan framåt.

Ekonomisk hållbarhet - vi värnar om en hållbar affär

Vi säkrar den långsiktiga ekonomiska tillväxten för verksamheten utan negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Vår verksamhet
genomsyras av affärsmässighet och vi hushåller med resurserna i vårt dagliga arbete. Vi skapar affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar och eftersträvar minskade finansiella och operationella risker, för god lönsamhet i bolaget.

Tårtdiagram som visar de olika delarna av Kopparstadens hållbarhetsarbete

Kopparstadens hållbarhetspolicy


Syfte

För oss på Kopparstaden är det självklart att vi ständigt ska arbeta målmedvetet för att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle idag och för kommande generationer. Det har vi gjort länge och det ska vi fortsätta att göra även framåt. Vår hållbarhetspolicy ska ge viktiga aktörer så som ägare, hyresgäst, leverantör och medarbetare vägledning i vilka ambitioner vi som företag har gällande hållbarhet.

Hållbarhetsarbetet bedrivs i linje med Falu kommunens styrande dokument.

Mål

Kopparstaden ska vara kända i Dalarna och Sverige för sitt tydliga och långsiktiga hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Målbilden innefattar inte bara oss på Kopparstaden, utan förutsätter även våra hyresgäster, entreprenörers och andra samarbetspartners engagemang och delaktighet.

Vi har mål och aktiviteter kopplat till tre olika dimensioner av hållbarhet;

 • ekologiskt
 • socialt
 • ekonomiskt

Målen ska genomsyra den dagliga verksamheten och de beslut vi tar, själva eller tillsammans med andra. Vi ska genom kunskap, ödmjukhet, samt modet att våga agera, säkra att vi ständigt driver nyckeltalen kopplat till hållbarhet framåt. I varje beslut ska samtliga dimensioner av hållbarhet värderas.

Aktuell affärsplan innehåller mätbara mål kopplade till de tre olika hållbarhetsdimensionerna.

Tre hållbarhetsperspektiv

Ekologisk hållbarhet:
Vi minimerar vår negativa påverkan på planeten och dess naturresurser.

 • Vi arbetar för att ständigt minska energi - och vattenförbrukningen och vårt koldioxidavtryck i våra fastigheter.
 • Vi arbetar för att ständigt minska klimatpåverkan från transporter, både våra egna, leverantörernas och hyresgästernas.
 • Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer av entreprenader, tjänster och varor för att ständigt utmana och minska vårt gemensamma klimatavtryck.
 • Vi arbetar både inom Kopparstaden och tillsammans med våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners för att ständigt klättra högre upp i avfallstrappan.

Social hållbarhet:
Vi värnar om människor, vi sätter fokus på inkludering, trygghet och barnens boendemiljö

 • Vi arbetar ständigt för att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i sin hemmiljö.
 • Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder med olika standard, geografiskt läge, storlekar och prisnivåer utifrån hyresgästernas behov och önskemål.
 • Vi bidrar till ökad sysselsättning genom att själva eller via samarbetspartners verka för att anställa eller erbjuda praktikplats till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • Vi står för alla människors lika värde och strävar efter mångfald både i våra områden och i vårt företag.
 • Vi ser medarbetarnas hela potential och arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för var och en att bli sitt bästa jag på Kopparstaden.

Ekonomisk hållbarhet:
Vi vill säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för verksamheten utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

 • Vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet och vi hushållar med resurser i vårt dagliga arbete.
 • Vi vill skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.
 • Vi vill ha en låg finansiell och operationell risk för en god lönsamhet i bolaget.

Uppföljning

 • Mål och nyckeltal följs upp i den årliga hållbarhetsredovisningen.
 • Samtliga nya medarbetare får introduktion i policyn, vilket säkras av närmaste medarbetares chef.
 • Policyn antas av Kopparstadens styrelse och utvärderas årligen på styrelsens augustimöte.