Träd och trädfällning

Hus med skuggande träd

Träd är viktiga för ekologisk hållbarhet och träd gör nytta framför allt i stadsmiljöer. Därför är vi restriktiva när det gäller att fälla träd. Här hittar du information om skäl till att ta ner träd, och till att inte göra det.

Träd som kan vara aktuella att fälla är de som är uppenbart sjuka eller innebär en risk för allmänheten, samt träd som dömts ut vid besiktning. Om trädets krona ligger mot en husfasad, tak eller om rötter tränger in i markrör som orsakar stopp, kan det också bli aktuellt att ta ner trädet.

Kopparstaden tar inte ned träd på grund av att de skuggar eller för att de kräver skötsel.

Träden har viktiga funktioner

  • Träd bidrar till ett gynnsamt lokalklimat med svalka varma somrar och ger ett mildare klimat på vintern och skyddar från starka vindar. Temperaturutjämnande effekt.
  • Träd dämpar trafikbuller, binder stora mängder koldioxid från atmosfären och syresätter luften. När man fäller ett träd frigörs kolet det lagrat under alla år.
  • Träd har stor betydelse för välmående och rekreation. Forskning har visat att människor tycker om stora, breda och täta träd.
  • Trädkronor fångar upp och avdunstar nederbörd samtidigt som rotsystemet suger vatten ur marken. Det minskar belastningen på våra dagvattensystem som kan ha svårt att klara av mycket regn på kort tid. Marken med hjälp av träden kan själv hantera större mängd vatten.
  • Träd och växtlighet gynnar biologisk mångfald, framför allt äldre träd. Träden är hem åt fåglar och insekter. De kan bidra med nektar och pollen till pollinerare under tider på året när inget annat blommar.
  • Fåglar använder träd på flera sätt. Vissa vill sitta i toppen och sjunga eller spana, andra bygger bon och en del fångar sin mat i och i närheten av träd.

Ibland behöver vi fälla träd

Träd som riskerar att skada fastighet eller person kallas för riskträd. Kopparstaden eller en trädkonsult bedömer om ett visst träd är ett riskträd och ser över lämplig åtgärd. Om trädets krona ligger mot en husfasad, tak eller om rötter tränger in i markrör som orsakar stopp, kan det också bli aktuellt att ta ner trädet.

Ett träd kan vara extra värdefullt och då kan det behövas marklov (tillstånd) från länsstyrelsen för att få ta ned det.

Sjuka eller döda träd behöver oftast fällas, men hur eller om det görs beror även på var träden står. Sjuka och döda träd gör också nytta för den biologiska mångfalden. Därför är det bra att lämna död ved och så kallade högstubbar vid trädfällning. Så länge de inte bedöms som riskträd kan de få stå kvar.

I många fall går det att utföra vårdande åtgärder, så som beskärningar, i stället för att fälla. Allt levande behöver pysslas om ibland.