Sponsring

Syfte och mål

Sponsring är ett stöd för verksamheter och projekt som är viktiga för Kopparstadens och/eller Faluns utveckling. Sponsringen ska ge motprestationer som kan uppskattas motivera den egna insatsen, i form av aktivitet, kunskap eller upplevelser för våra hyresgäster och/eller verka för vårt varumärke.

Grundläggande principer för Kopparstadens sponsring:

  • Sponsring ska vara stärkande för Kopparstadens varumärke och ska om möjligt ge ett mervärde för hyresgästerna.
  • Vi vill sponsra en mix av verksamheter där vi via föreningar och organisationer når ut till många människor.
  • Vår mix ska innehålla en blandning av idrott, kultur och samhälle.
  • Vår sponsorverksamhet ska följa våra etiska, moraliska och miljömässiga värderingar.
  • Primärt ska sponsorstöd avse verksamheter som bedrivs i Falu Kommun. I undantagsfall kan sponsring ske på region- eller länsnivå, om dessa insatser direkt eller indirekt kan bedömas ha positiv betydelse för Kopparstaden och/eller Falun.
  • Avtal får endast tecknas med en motpart som är en juridisk person, såsom en ideell förening, ekonomisk förening, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.
  • Motpart i avtal ska kunna styrka att den fullgjort sina skattemässiga förpliktelser och inte är föremål för misstanke om skattebrott eller annan ekonomisk brottslighet.
  • De avtal som tecknas ska innehålla en ensidig möjlighet för Kopparstaden att omedelbart bryta avtalet, utan skadeståndsskyldighet, om den sponsorstödda verksamheten delges misstanke om brottslighet eller doping.

Ekonomisk ram

Den totala ramen för sponsring under verksamhetsåret 2018 är fastställd till 540 000 SEK. Ramen uppräknas årligen med förändringen av KPI mellan oktober månader. Presidiet beslutar sponsringsavtal som ska tecknas med ett innehåll av en summa motsvarande ett halvt prisbasbelopp (2017 motsvarar detta 22 400 SEK).

Årlig översyn av sponsring

Vid styrelsens första sammanträde för året presenteras en sammanställning av de sponsorsåtagande som Kopparstaden har. Här presenteras även planerade justeringar. Mixen av sponsorsåtagende bör hållas levande och arbeta i samklang med vår affärsplan.

Ansökan om sponsring

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar