källtorpsvägen

Vinter

Det är vårt ansvar att snöröjning och halkbekämpning utförs på ett försiktigt och uppmärksamt sätt som skapar god framkomlighet och trafiksäkerhet för både gångtrafikanter och fordon i våra områden.

Snöröjning

Vår ambition är att snöröjning och halkbekämpning ska vara färdigställd inom åtta timmar från det att snöröjning påbörjas. Om resurser saknas för att kunna utföra jobbet, rapporteras det för vidare hantering.

Servicehus, förskolor, välanvända gångstråk och brandvägar måste alltid prioriteras. Därefter allmänna ytor på parkeringsplatser och cykelställ som nyttjas. Du ansvarar själv för skottning av den parkeringsplats du hyr.

Snövallar vid övergångsställen, angränsande gator och infarter till lekplatser tas bort.
Snöröjning sker både med maskin och för hand: handskottning sker på trappor, entréer samt vid sophus och under helger på platser där behovet är extra stort (till exempel vid trygghetsboende).
Snön lagras sedan normalt inom området (dock inte i planteringar, mot träd/staket, vid infarter till lekplatser eller så att vattenavrinning hindras).

Halkbekämpning

Halkbekämpning med saltfritt grus utförs omgående i de fall halkrisk förekommer. Bovärdarna ansvarar för att grus alltid finns påfyllt i sandfickan som finns i anslutning till ditt område.

Snösmältning

För att undvika vattensamlingar ansvarar Bovärden för att hålla brunnar fria från snö och is. Våra Bovärdar ansvarar också för att ha koll på istappar/snö på tak och andra åtgärder som måste vidtas för att undvika person- och fastighetsskador. Tak snöröjs av entreprenör.

Tid, datum och väderlek för både snöröjning och halkbekämpning dokumenteras alltid.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar