Om Kopparstadens elpris

  • Inköpspris el
  • Administrativt påslag
  • Elcertifikat
  • Energiskatt
  • Moms

Inköpspris el baseras på månadsmedelpriset för el (elspot) på elbörsen Nordpool. Det administrativa påslaget avser täcka kostnader för elnät, underhåll och administration. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka produktionen av förnyelsebar el. Enkelt förklarat så erhåller producenter av förnyelsebar el elcertifikat som de säljer till slutkonsumenter av el. Slutkonsumenter av el är förpliktigade enligt lagen om elcertifikat att köpa elcertifikat motsvarande en viss del av sin förbrukning den så kallade kvotplikten.

Prissättning
Priset förändras kvartalsvis och bygger på en prognos av inköpspriset av el för de kommande tre månaderna. Inköpspriset av el är den enda prisfaktorn som är direkt rörlig och således den enda faktorn som påverkar det slutliga elpriset. Då elpriset är rörligt så kan oförutsedda händelser innebära en snabbare eller en mer betydande förändring av elpriset. Förändringar av elpriset som överstiger +/- 5 öre under innevarande kvartal kommer att justeras under nästkommande kvartal.

Fakturering
Fakturering sker i mitten på nästkommande månad. Exempelvis faktureras elförbrukningen för oktober i mitten på november. Kostnaden för din elförbrukning kommer på din hyresavi. Har du frågor om Kopparstadens elpris kontakta Kundcenter på 023-458 00.

FÅ SVAR PÅ DIN FRÅGA HÄR
Frågor & Svar